Eix 4: EDUCACIÓ AMBIENTAL

Del relat a l’acció per a la transició de model

Els objectius de reducció, recollida i reciclatge dels residus plantejats fins ara no es poden assolir sense la implicació i la interpel·lació directa de la ciutadania. En el procés de transició d’una economia lineal a una de circular és imprescindible dur a terme actuacions d’educació que informin la població i la facin partícip del canvi. Les activitats han d’estar adreçades a diferents públics i actuar en diversos àmbits, des de les escoles fins a les mateixes instal·lacions de gestió de residus.

L’educació en matèria de residus promoguda per l’AMB s’ha emmarcat històricament en el Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES), conegut com a Compartim un futur, que va ser pioner a l’hora d’obrir al públic general les instal·lacions de tractament. Un 32% de les activitats fetes durant el curs 2016-2017 estan relacionades amb la temàtica dels residus. Un 46% dels participants d’aquestes activitats fan visites guiades a les instal·lacions de residus. Es disposa de material educatiu de diferents formats adaptat als diversos tipus de públic que s’ha anat renovant i actualitzant en funció del context.

L’ampliació del nombre d’activitats en els darrers anys ha permès proveir un servei educatiu imprescindible a tota la ciutadania del territori metropolità que cal mantenir i, fins i tot, millorar. Aquest és l’objectiu de les línies d’actuació d’aquest eix, que incorporen la narrativa de l’economia circular.

Les línies d’actuació d’aquest eix són les següents:

Línia 1. La prevenció és l’única opció

Aquesta línia incorpora mesures per fer front al malbaratament alimentari i per reflexionar sobre quin ús fem al nostre dia a dia dels plàstic i dels envasos d’un sol ús i prendre consciència dels greus impactes que provoca sobre el nostre entorn.

Línia 2. Passa el missatge: recull més i millor

Per tal de facilitar el coneixement, la reflexió i l’acció pel canvi de model de gestió dels recursos i residus es desplegarà un pla de formació adreçat a educadors, tècnics, entitats, comunicadors, universitaris, formació ocupacional, comerços i empreses, entre d’altres, per donar a conèixer i reforçar l’estratègia de recollida selectiva de residus plantejada pel programa metropolità. També es desenvoluparan activitats de sensibilització per a les fraccions minoritàries.

Línia 3. Instal·lacions de tractament més transparents

A banda d’actualitzar els continguts de les visites a les instal·lacions de tractaments, se’n millorarà la lectura didàctica aprofitant el potencial que ofereixen les instal·lacions, tant pel que fa als espais de treball com als itineraris de visita. El disseny didàctic de l’activitat i la seva concreció han de dirigir el canvi de relat en un espai i amb uns recursos que s’ajustin a aquesta finalitat.

Línia 4. Gestió general del programa educatiu Compartim un futur

Per tal d’arribar al màxim nombre de persones possibles i que el missatge que es transmeti sigui potent, eficaç i faciliti un canvi d’hàbits, cal que la informació de les campanyes de comunicació estiguin directament relacionades amb les accions educatives i que el missatge sigui el màxim de coherent, a més de significatiu.

Línia 5. La comunicació del programa educatiu Compartim un futur

El programa vol incorporar el càlcul de la petjada de carboni de les instal·lacions de tractament de residus. El càlcul de la petjada de carboni de l’execució de les activitats i la seva compensació suposa una oportunitat per posar de manifest la responsabilitat de l’AMB i alhora implicar i vincular els diferents agents —instal·lacions de tractament, centres d’ensenyament, ens locals de l’àrea metropolitana i públic en general— de la importància de les polítiques i accions de mitigació i compensació de les emissions en la lluita pel canvi climàtic.

Línia 6. Seguiment i avaluació del programa educatiu Compartim un futur

Per avaluar l’eficàcia del nou model de gestió, com també dels canvis d’hàbits de les persones, és essencial disposar d’un sistema de seguiment i avaluació mitjançant indicadors. Per tal de dur-lo a terme, es proposa la implantació de les eines i mesures necessàries que facilitin l’obtenció, el tractament i el seguiment de les dades per tal que siguin sempre de qualitat.

Eix 4 Educació ambiental