Eix 2: RECOLLIDA

Recollir més i amb més qualitat

Tots els residus dels quals no s’ha pogut prevenir la producció cal garantir que acaben en una instal·lació que en permeti el reciclatge en qualitat. I la clau de volta, en aquest punt, és l’augment de la recollida selectiva. L’experiència dels darrers anys a l’àrea metropolitana mostra que la separació en origen permet reciclar més materials i de més bona qualitat que la separació mecànica dels residus un cop s’han barrejat. Per tant, per garantir el reciclatge de qualitat, més enllà de fer una bona separació un cop recollides les diverses fraccions, cal aconseguir que aquestes fraccions hagin estat ben separades ja des les llars i els comerços.

El principal repte de la gestió de residus a l’àrea metropolitana és trencar la situació d’estancament de la recollida selectiva i arribar al 55% de reciclatge de residus l’any 2025. Per assolir-ho, el programa es marca l’objectiu que l’any 2025 les fraccions orgànica i resta es recullin pel porta a porta o amb contenidors intel·ligents.

Les línies d’actuació d’aquest eix són les següents:

Línia 1. Impuls de sistemes que facilitin la recollida selectiva de la matèria orgànica amb qualitat

La fracció orgànica dels residus municipals és la principal fracció generada i representa gairebé el 40% del total de residus municipals que es generen. Fins a un 60% d’aquesta fracció es produeix a les llars, mentre que el 40% restant prové del sector comercial, especialment de la restauració i el comerç de productes alimentaris. Per millorar la recollida d’aquesta fracció, tant en quantitat (recollir més) com en qualitat (millor), es proposen actuacions com ara l’extensió de la recollida porta a porta domèstica o un servei de recollida comercial individualitzat. Sistemes, ambdós, que a més permeten aplicar bonificacions als usuaris.

Línia 2. Impuls de sistemes que millorin la recollida selectiva de les principals fraccions inorgàniques

Paral·lelament als sistemes de bonificació de la recollida de la fracció orgànica, es despleguen també sistemes que incentivin la participació en la recollida selectiva de les fraccions inorgàniques. En aquest sentit, es desincentiva l’ús del contenidor de la resta mitjançant l’accés amb targeta identificativa i/o limitant-ne l’obertura a uns dies determinats. D’aquesta manera, l’esforç es concentra a separar millor en origen, descartant cada cop més l’ús del contenidor gris.

Línia 3. Disseny d’un sistema de recollida i seguiment que permeti bonificar en funció dels resultats

L’ús d’instruments econòmics incentivadors de la recollida selectiva és una de les assignatures pendents. Per això s’estableix que l’any 2025 els municipis de l’àrea metropolitana hauran d’haver incorporat un sistema de bonificació o pagament per ús del servei de recollida. També s’establirà un marc de col·laboració entre l’AMB i els municipis per tal de poder modular també la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) a escala individual en funció del comportament de la recollida selectiva.

Línia 4. Millora de la recollida de les fraccions minoritàries

Complementàriament amb la millora de la recollida selectiva de les principals fraccions dels residus, cal millorar la recollida d’aquells residus que no tenen contenidors específics. En aquestes fraccions s’inclouen mobles, piles, olis, aparells elèctrics i electrònics (AEE), i especialment el tèxtil, pels quals caldrà treballar en la optimització dels canals de recollida.

Línia 5. Impulsar un marc normatiu que afavoreixi (la prevenció de residus i) la recollida selectiva

Amb l’aprovació d’una ordenança metropolitana sobre prevenció i recollida de residus es pretén millorar el marc normatiu que regula actualment la gestió, promovent la recollida selectiva i la reutilització de residus, i creant un marc homogeni i complet per a tots els municipis de l’àrea metropolitana.

Línia 6. Adaptar la xarxa de deixalleries a les necessitats de canvi de sistemes de recollida

Cal una nova definició del concepte de deixalleria que permeti adaptar-les als nous reptes i objectius definits per la política metropolitana de gestió de residus. D’una banda, cal fomentar l’aportació a les deixalleries dels residus per als quals no hi ha una recollida específica, i de l’altra, cal que les deixalleries esdevinguin centres d’impuls de noves activitats, com ara la reparació i la reutilització de determinats productes.

Eix 2 Recollida