Eix 3: TRACTAMENT

Millorar i innovar en el tractament i la recuperació de materials

Seguint el cicle dels materials descartats (residus) per nosaltres i pel sistema, s’arriba a la part del tractament. Després de reduir-ne la producció (prevenció) i de fer més eficient la recollida, arriba el moment de parlar del tractament que cal fer-ne. L’AMB és l’administració encarregada d’aquest aspecte al territori metropolità. No es tracta només de gestionar adequadament les fraccions selectives que hagin estat recollides, sinó que el tractament de la fracció resta també és fonamental per recuperar-ne els materials aprofitables i per reduir l’impacte ambiental dels residus biodegradables, tot complint la Directiva d’abocadors.

El marc legislatiu està canviant i el model de gestió de residus de l’àrea metropolitana s’hi està adaptant. S’ha passat de parlar de la gestió de residus com un problema que cal «solucionar» per mitjans tecnològics a la consideració actual, en què són un recurs que s’ha d’aprofitar i on la tecnologia, i un procés continu d’innovació associat, ha de ser un instrument per aconseguir-ho.

Les línies d’actuació d’aquest eix són les següents:

Línia 1. Adaptar el sistema metropolità de tractament a les necessitats futures

Aquesta línia d’actuació planteja garantir la capacitat necessària per als fluxos de recollida previstos en cadascun dels escenaris definits al programa. Els escenaris desitjables impliquen la transformació de la capacitat de tractament de resta en tractament de fracció orgànica i fraccions selectives. Els escenaris del programa preveuen reduir la quantitat de resta entre 250 i 450.000 tones (entre un 30 i un 50% menys) per a posar-les en mans de la indústria del reciclatge en forma de paper, plàstic, metall i altres materials reciclables.

Això permetrà reconvertir aquelles plantes de tractament de resta que ja no siguin necessàries per a convertir-les en plantes de tractament de fracció orgànica i separació de materials reciclables. Com a resultat, es reduirà la necessitat de destinacions finalistes i es podrà reduir gradualment l’abocament controlat i la incineració amb recuperació d’energia.

Línia 2. Millora contínua de processos

Una de les línies prioritàries del programa és la millora continua dels processos que es duen a terme a les plantes de tractament per recuperar el màxim de material valoritzable o per tractar de la manera més adequada els rebutjos de les plantes, especialment les de tractament de resta.

Línia 3. Innovació i creació de coneixement

Un dels reptes del sistema metropolità de tractament de residus és la reducció dels rebutjos que provenen de les plantes de tractament. Aquesta línia aposta per la innovació a l’hora d’evitar que els materials valoritzables acabin a tractament finalista i continuar treballant en R+D+i a través del desenvolupament d’estudis/projectes.

Eix 3 Tractament