Per què el PREMET25? Missatges clau

El PREMET25 planteja un canvi en el sistema de recollida i tractament de residus metropolità, no només per arribar a complir els objectius europeus, sinó per incorporar una nova lògica en la manera com s’utilitzen els recursos naturals i es gestionen els residus. Però, per què ho fa?

 • Partim d’una recollida selectiva estancada i d’una baixa valorització del material
  Cal superar la situació d’estancament de la recollida selectiva dels darrers anys i desacoblar la relació que hi ha entre la generació de residus i la situació econòmica amb la incorporació de criteris d’eficiència en l’ús de materials i de prevenció.
 • Europa impulsa l’economia circular
  El PREMET25 s’emmarca en la transició d’una visió lineal de l’economia, centrada sobretot en el tractament dels residus, a una visió cíclica que els previngui i els reincorpori en el cicle productiu.
 • Cal deixar de tractar residus barrejats per gestionar recursos
  Cal millorar la quantitat i la qualitat de residus recollits selectivament i, de retruc, reconvertir aquelles plantes de tractament de resta que ja no siguin necessàries per convertir-les en plantes de tractament de fracció orgànica i separació de materials reciclables. Com a resultat d’això, es reduirà la necessitat de destinacions finalistes i es podrà reduir gradualment l’abocament controlat i la incineració amb recuperació d’energia.
 • Cal anar més enllà del tractament, des de la innovació i el lideratge
  A banda de seguir impulsant la prevenció, el PREMET25 també vol abordar un canvi en els sistemes de recollida per a fer-lo més eficient i incentivador de la recollida com a eina imprescindible per assolir els objectius del programa.Per això incorpora l’Acord metropolità pel Residu Zero que, de manera conjunta amb els municipis, desplega mesures concretes per augmentar la recollida selectiva i reduir el plàstic d’un sol ús. Així, l’any 2020 tots els municipis de l’àrea metropolitana disposaran d’un full de ruta per garantir el compliment de l’objectiu mínim de recollida del 55% l’any 2025 a través del desplegament de la individualització de la recollida de residus i la bonificació de la participació en la recollida de la fracció orgànica.
 • Una actuació compartida, amb una ciutadania que se senti interpel·lada
  El PREMET25 es planteja com un procés compartit entre les diferents administracions per reduir la producció de residus i augmentar-ne la recollida separada, i que pretén incrementar la consciència de la ciutadania sobre les implicacions de les seves accions envers la producció de residus i sobre com els ha de gestionar. El programa incorpora un pla d’educació ambiental, de comunicació i de participació que permeti mantenir la població informada i que la faci copartícep del procés de canvi.
 • Crear benestar reduint la petjada ambiental
  Una millor gestió dels residus i materials, considerant-los com un recurs que cal preservar, implica també mantenir el màxim valor d’aquests recursos en el marc d’una economia més circular. L’augment de la recollida selectiva i l’assoliment dels objectius establerts en aquest programa permetran incrementar la quantitat i la qualitat dels llocs de treball associats a la gestió de residus.Al mateix temps, una menor dependència de les opcions de tractament finalista de residus i de la necessitat de gestió de fracció resta reduirà no només la necessitat d’extracció de recursos naturals, sinó també la petjada de carboni associada al sistema metropolità de tractament de residus.

  Es preveu la reducció de les emissions de gasos hivernacle fins a 170.000 tones de CO2-eq i s’estima la creació d’aproximadament uns 1500 nous llocs de treball.

  El compliment dels objectius també farà un sistema més eficient econòmicament que permetrà estalviar 20 milions l’any 2025.

REPTES PER ASSOLIR. Objectius estratègics

El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 consisteix en:

 • una estratègia d’actuació
 • basada en una nova governança
 • que aposti per reduir els residus municipals,
 • permeti assolir un 55% de reciclatge l’any 2025,
 • i aconsegueixi la neutralitat en carboni
 • del sistema metropolità de tractament de residus.

Tant els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) com la prevenció de residus són presents en la estratègia del PREMET25 des de la base.

EL FUTUR DELS RESIDUS. Escenaris metropolitans

La generació de residus depèn de nombrosos factors socioeconòmics, de model i hàbits de consum, etc. Tot i que no és possible determinar amb exactitud quina serà la futura generació de residus municipals a l’àrea metropolitana, sí que és possible i necessari fer-ne una estimació i determinar un rang de valors per als pròxims anys. D’aquesta manera es poden plantejar les instal·lacions que es necessitaran per tractar els residus futurs.

Previsió de residus generats l’any 2025

Per estimar quina serà la generació de residus municipals al 2025 s’ha estimat que la població de l’àrea metropolitana es trobarà entre els 3,19 i els 3,84 milions d’habitants i s’han plantejat projectat diferents escenaris de projecció de generació de residus considerant les prediccions econòmiques i les tendències històriques, com també possibles evolucions individuals de les diferents fraccions de residus.

D’acord amb les anàlisis fetes es considera que la generació de residus per habitant al 2025 es trobarà entre 1,24 i 1,44 kg/hab i dia. Considerant els escenaris de generació de residus i les projeccions de població, s’espera que la generació global de residus municipals a l’àrea metropolitana l’any 2025 es trobi entre els 1,44 i els 1,75 milions de t/any, escenaris de baixa i alta generació.

Els escenaris de treball són:

 • Optimista (BA64): amb un 63,5% de recollida selectiva, associat a una generació de residus baixa i una recollida alta.
 • Moderat (AM49): amb un 49,1% de recollida selectiva, associat a una generació de residus elevada i una recollida mitjana.

Entre aquests dos escenaris se situaria el que respon al compliment estricte dels objectius fixats pel marc normatiu:

 • Normatiu (MM55): amb un 55% de recollida selectiva, associat a una generació de residus mitjana.

A banda dels escenaris de creixement de la recollida selectiva, s’avaluen dos escenaris corresponents a l’estancament de la recollida, només esperables en el cas que no s’implementessin les línies i accions del Programa. Serien els següents:

 • Estancament (BE33): amb un 33% de recollida selectiva, associat a una generació de residus baixa i una recollida estancada resultat d’una no intervenció.
 • Estancament pessimista (AE29): amb un 29% de recollida selectiva, associat a una generació de residus elevada i una situació d’estancament pel que fa a la recollida selectiva (com en el cas anterior).

Dimensionament de les plantes de tractament metropolitanes

A partir de la quantitat de residus prevista que es produeixi en cadascun dels escenaris previstos i de la seva composició es defineixen el tipus i la capacitat de les instal·lacions necessàries.