Indicadors principals del programa

La següent taula mostra els indicadors principals del programa. Aquest també compta amb uns indicadors de seguiment tant dels objectius quantitatius com de les mesures dels diferents eixos.

Flux de material Descripció de l’indicador Unitat de mesura
Indicadors prevenció
Residus municipals Generació anual de residus t/any
kg/hab i any
kg/hab i dia
Generació de fraccions t/any
kg/hab i any
kg/hab i dia
% de generació de residus comercials / generació de residus municipals %
Indicadors de recollida selectiva / valorització
Residus municipals Residus recollits selectivament respecte del total generat %en pes
t/any
kg/hab i any
kg/hab i dia
FORM Residus de FORM recollits selectivament respecte dels residus generats kg/hab i any
%en pes
Paper i cartró Residus de paper i cartró recollits selectivament respecte dels residus generats kg/hab i any
%en pes
Vidre Residus de vidre recollits selectivament respecte dels residus generats kg/hab i any
%en pes
Envasos lleugers Residus d’envasos lleugers recollits selectivament respecte dels residus generats kg/hab i any
%en pes
Envasos de plàstic d’un sol ús Residus d’envasos de plàstic d’un sol ús recollits selectivament respecte dels residus generats kg/hab i any
% en pes
Piles i acumuladors Residus de piles i acumuladors portàtils recollits selectivament respecte de la mitjana de la quantitat posada al mercat en els tres darrers anys recollits selectivament kg/hab i any
% en pes
RAEEs Residus de RAEE recollits selectivament respecte de la mitjana de la quantitat posada al mercat els tres anys precedents kg/hab i any
% en pes
Tèxtil Residus de tèxtil i calçat recollits selectivament respecte dels residus generats kg/hab i any
% en pes
Resta Residus no recollits selectivament respecte dels residus generats kg/hab i any
% en pes
Residus municipals DREC (quantitat de residus valoritzats materialment respecte del total de residus municipals generats) kg/hab i any
% en pes
Residus municipals Recollida comercial T/any
FORM (qualitatiu) Impropis en recollida selectiva FORM respecte de la FORM recollida % en pes
Residus municipals Municipis sencers que apliquen el porta a porta Nombre de municipis
Nombre de població afectada
Residus municipals Municipis que apliquen el tancament de contenidor de la fracció orgànica Nombre de municipis
Nombre de població afectada
Indicadors de tractament
Residus municipals Eficiència de captura de material inorgànic reciclable a les plantes de tractament mecanicobiològic (exclou la matèria orgànica) t de material que serà valoritzat materialment/t que entren a planta
Envasos Eficiència de les plantes de triatge d’envasos t de material que serà valoritzat materialment/t que entren a plantes de triatge
t de material que serà valoritzat materialment/tones d’envasos que entren a planta
FORM Generació de biogàs m3 de biogàs/t de FORM tractada
m3 totals
FORM Qualitat del compost Tones de compost de classificació A/tones de compost
Rebuig Gestió del rebuig a les plantes de tractament % rebuig a PVE, DC, CSR/tones entrades
Tractament finalista Residus totals a deposició respecte del total de residus generats % en pes
kg/hab i any
Tractament finalista Residus totals a VE respecte del total de residus generats % en pes
kg/hab i any
Residus orgànics biodegradables Residus municipals biodegradables destinats a dipòsit controlat t/any
% en pes
Indicadors d’educació ambiental
Residus municipals Incidència de la formació en comerços Nombre global de comerços participants
Residus municipals Nombre de municipis incorporats a la xarxa de tècnics d’educació i residus Nombre de municipis
Residus municipals Participants en activitats de residus (formació reglada i formació no reglada) % sobre el total d’habitants de l’AMB
Indicadors de governança
Residus municipals Despesa de tractament de residus respecte de la quantitat de tones tractades Euros/t tractada
Residus municipals Balanç econòmic del tractament de residus (ingressos per valorització material (inclosos biogàs i SCRAPS/despesa de tractament) Euros
Eixos % pressupost executat per cada eix %
Finançament Grau de cobertura de la TMTR %
Subvencions Import de les subvencions donades % pressupost atorgat/ofert
Euros