Eix 5: GOVERNANÇA

Una nova governança

L’anàlisi dels eixos del PREMET25 permet fer un recorregut pels cicle dels materials amb l’objectiu d’incorporar una visió circular a l’actual gestió de residus. Per fer efectiu aquest canvi, tant les administracions més globals com les més locals, així com el conjunt d’actors econòmics i socials, són cridats a replantejar moltes de les maneres de fer que són ara habituals. És en aquest punt on s’incorpora l’eix de la governança, en un moment de transició que porta a definir canvis organitzacionals i relacionals en tots els actors implicats. Es tracta de desplegar una governança en xarxa –o multinivell– que permeti afrontar amb eficàcia els reptes que es plantegen, i implicar els diversos nivells d’actuació i capacitats competencials.

En l’àmbit metropolità, l’AMB ha de liderar la definició d’una governança que faciliti la diagnosi i la definició compartida dels mateixos objectius específics en l’àmbit de la recollida i el tractament dels residus municipals. Aquesta governança ha d’incorporar instruments que facilitin l’aprenentatge col·lectiu a partir de les experiències que ja hi ha, generar espais de col·laboració entre agents i disposar de prou eines per facilitar la transparència, la rendició de comptes i la participació pública.

Les línies d’actuació d’aquest eix són les següents:

Línia 1. Donar suport i enfortir la relació amb els municipis

Tot i que la competència principal de l’AMB en matèria de residus és el tractament, l’assoliment dels objectius establerts en aquest programa demana reforçar l’harmonització institucional i l’actuació conjunta entre l’AMB i els municipis que en formen part. Per fer-ho possible és necessari actualitzar l’arquitectura de la governança metropolitana que ha existit fins ara i adaptar-la a aquestes noves necessitats.

El principal instrument a partir del qual s’estructura el nou paper de l’AMB és l’Acord Metropolità pel Residu Zero que escenifica el paper de lideratge que vol exercir l’AMB més enllà de les competències de tractament i coordinació de les recollides que ara té.

Línia 2. Enfortir el paper de la societat civil

Cal que la ciutadania es pugui fer responsable del seguiment de les actuacions previstes en el programa i pugui donar respostes de manera col·lectiva als canvis que es produeixin. Per fer-ho possible, es bastiran espais de participació i comunicació permanents que facilitin l’aprenentatge col·lectiu i fomentin la col·laboració entre els diferents actors públics i privats, tot desenvolupant una cultura compartida que integri diverses sensibilitats i valors, i que afronti la transició en gestió de residus que ja està en marxa.

Línia 3. Millorar la comunicació

El programa es marca com a objectiu disposar de prou instruments per facilitar la transparència i la rendició de comptes. En aquest sentit, cada cop pren més importància la relació directa amb la ciutadania. Per fer-ho es preveu un pla de comunicació que difongui els objectius, les actuacions i els resultats de la gestió i el tractament dels residus, tant a escala local com metropolitana.

Línia 4. Creació i gestió de coneixement

L’experiència de l’AMB en tractament i gestió de residus és llarga i de qualitat. Es disposa de coneixement referent als processos i les tecnologies per què passen les diferents fraccions de residus en ser recollits i tractats en cadascuna de les instal·lacions de tractament, així com dels resultats que se’n deriven. Aquest corpus constitueix un actiu que cal aprofitar. D’altra banda, l’AMB es proposa iniciar un treball amb els municipis per tal d’aprofundir en el coneixement dels sistemes de recollida i gestió municipal dels residus.

Línia 5. Governança en l’àmbit econòmic

El treball en la governança econòmica té diferents objectius complementaris:

  • garantir la viabilitat econòmica del sistema metropolità de tractament de residus;
  • articular mecanismes i instruments de finançament incentivadors de la prevenció i la recollida per part dels diferents actors, i
  • avançar cap a la transparència i la rendició pública de comptes.

Línia 6. Desenvolupament de la Responsabilitat Ampliada del Productor

A banda de treballar per ampliar i millorar els actuals Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP), s’instarà les administracions d’àmbit superior a establir nous SCRAP, com a mínim, per a les fraccions de tèxtil, mobles i matalassos, paper i tèxtil sanitari. Mentre no hi hagi una regulació a través de nous SCRAP, caldrà que l’AMB impulsi l’establiment d’acords voluntaris per abordar la problemàtica de recollida i tractament d’aquestes fraccions.

Línia 7. Marc normatiu

Des d’ara i fins al 2020 hi haurà un procés de transposició que comportarà canvis importants en el marc normatiu a escala catalana i estatal que tindran implicacions per la gestió local dels residus. Cal que l’AMB esdevingui un actor en aquest procés i que s’identifiquin clarament els fòrums on cal participar aportant coneixements i criteris útils en el procés d’elaboració normativa. És especialment important el paper que pot tenir per identificar barreres que dificulten la recuperació dels residus i fer propostes per superar-les.

Eix 5 Governança