Document de síntesi
Memòria
Objectius i pla d’actuació
Pla d’instal·lacions
Estudi ambiental estratègic
Memòria econòmica

Treballs d'anàlisi

Projeccions generació de residus
Gestió per fraccions
Bossa tipus
Glossari
Indicador de reciclatge DREC
Educació per a la transició
Assessorament jurídic i marc normatiu
Instal·lacions de gestió de residus
Escenaris de recollida selectiva
Participació

Estudis de base

Competències

Qüestions jurídiques en relació amb el PREMET25

Anàlisi del cicle de vida

Anàlisi del Cicle de Vida de la gestió de residus municipals a l’àrea metropolitana de Barcelona

Zones homogènies de recollida

Identificació de zones homogènies urbanes i establiment d’estratègies i tipologies de recollida de residus sòlids urbans a l’àrea metropolitana de Barcelona

Deixalleries

La xarxa metropolitana de deixalleries. Diagnosi i propostes de futur 2025

Circularitat de la gestió de residus

Determinació de la circularitat material de la gestió de residus municipals a l’àrea metropolitana de Barcelona

Condicionants socioeconòmics

Condicionants socioeconòmics i urbanístics de la generació i recollida selectiva dels residus municipals a l’àrea metropolitana de Barcelona

Recollida comercial

Estudi d’anàlisi de la situació actual de la recollida i generació comercial/singular a l’àrea metropolitana de Barcelona

Potencial de reutilització

Potencial de reutilització a l’àrea metropolitana de Barcelona

Modificació TMTR

Proposta de millora dels instruments econòmics metropolitans

Llocs de treball